Etäopetuskyselyn 2020 tulosten yhteenveto

Jenni Helenius, KT, varapj. Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistyksessä (18.5.2020 asti). 
Kysely etäopetuksesta hämeenlinnalaisille huoltajille 17.4.–26.4.2020


Johtopäätöksiä kyselystä ja yhteenveto avointen kysymysten vastauksista.

 

Voit lukea tältä sivulta suoraan vanhempien omin sanoin kertomia kommentteja, jotka on teemoiteltu havainnollistamaan, mihin asioihin he olivat etäopetuksessa tyytyväisiä ja mitä he toivoisivat kehitettävän. Lyhyemmän raportin (pdf) voit ladata tämän sivun ylälaidasta ja suoraan Webropolista otettuja taulukoita löydät Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilta

Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Seudun vanhempainyhdistys ry toteuttivat huhtikuussa 2020 kyselyn, jolla selvitettiin huoltajien kokemuksia koronaviruksen vuoksi toteutetulla etäopetusjaksolla. Kyselyyn vastasi yhteensä 1629 huoltajaa, joista 69% alakoululaisten ja 31% yläkoululaisten huoltajia. Tämä on noin 25% huoltajista. 

Kyselyn avovastausten (yli 900) perusteella voi päätellä, että huoltajien näkökulmasta etäopetuksen onnistuminen on riippunut opettajasta ja koulusta tulleista ohjeista. Erityisesti alakouluikäisten huoltajat kokivat, että lapsi on tarvinnut paljon vanhempien tukea opiskelussa. Myös yläkouluikäisten huoltajat pyrkivät seuraamaan, että oppilas tekee tehtävänsä. Yläkoululaisistakin suuri osa on tarvinnut vanhempien tukea. Huoltajien etäopetusjaksolle antamien kouluarvosanojen keskiarvo asteikolla 4–10 on 8,11.

Etäopetus, josta huoltajat antavat myönteistä palautetta. Kyselyn avovastausten perusteella ihannetilanteessa opettaja
1) ohjeistaa tehtävät hyvissä ajoin,
2) pitää oppilaille vähintään 1-2 tuntia opetusta etäyhteyden välityksellä,
3) kertoo selkeästi itsenäisesti toteutettavat tehtävät, sekä mihin ne palautetaan,
4) kuittaa palautettujen tehtävien tulleen perille,
5) huolehtii siitä, että jokainen oppilas osaa käyttää tarvittavia etäopiskeluvälineitä, ja että jokaisella on ne käytössä,
6) kertoo, miten oppilas voi pyytää apua, jos ei ymmärrä tehtävää tai tarvitsee apua,
7) tiedottaa huoltajille oppilaan etenemisestä esimerkiksi parin viikon välein.

Moni huoltajista antoi opettajille myönteistä palautetta monipuolisista oppimistehtävistä. Osa toivoi, ettei olisi kovin paljon tehtäviä, joissa tarvitaan välttämättä vanhempaa (esim. pyörän huolto) tai kaupassakäyntiä juuri tiettynä päivänä. Huoltajien omat työtilanteet, yt-neuvottelut, pienten lasten muuttuneet hoitojärjestelyt ja muut kuormittavat asiat eivät aina mahdollista isoihin projekteihin osallistumista juuri tiettynä päivänä. Huoltajat toivoivat, että etäopetuksessa keskityttäisiin selkeisiin tehtäviin, jotta opettaja voi ilman huoltajan osallistumistakin varmistaa, että jokainen pysyy mukana.

Tehtävien määrä. Vanhempien kokemukset tehtävien määrästä vaihtelivat. 80% arvioi niitä olleen sopivasti, 14% liian paljon ja 6% liian vähän. Osa vanhemmista kertoi lastensa olevan stressaantuneita, kun eivät ehdi tehdä kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä. Osa taas oli kokenut, että koulupäivä oli lapselta hoidettu klo 10 mennessä, eikä loppupäiväksi riittänyt tekemistä. Vanhemmista 28% kokee lapsillaan kuluneen koulutehtäviin enemmän ja 43% vähemmän kuin lukujärjestykseen merkitty aika.

Tehtävien ohjeistus, välineet ja opettajan oppilaalle antama tuki. Vanhemmista 79% kokee, että lapsen opiskelutehtävien ohjeistus on ollut riittävän selkeää. 90% kertoo lapsensa voineen kysyä opettajalta tarvittaessa lisäohjeita. 64% kertoo lapsensa saaneen etäopetuksen aikana tarvittaessa riittävästi henkilökohtaista tukea opettajiltaan ja 77% kertoo lapsen pystyneen tekemään vaaditut koulutehtävät opettajan ohjauksessa. Silti vain 53% kokee, että koulun henkilökunta on huomioinut riittävästi lapsen tuen tarpeet. Vanhemmista 80% on tyytyväisiä oppilaan Wilman kautta saamiin viesteihin ja 46% WhatsApp-viesteihin (näitä ei ollut 47% oppilaista, mm. ikärajan vuoksi). Sähköpostitse oli viestinyt 42% oppilaista (35% huoltajista tyytyväisiä). Videotapaamisiin oli osallistunut 95% vastanneiden huoltajien lapsista (huoltajista tyytyväisiä 84%). Digitaalisissa oppimisympäristöissä, kuten Moodlessa tai Google Classroomissa oli opiskellut 75% vastanneiden lapsista (huoltajista tyytyväisiä 68%).

Vanhempien antama tuki lapsilleen. Vanhemmista 84% kokee lapsensa etäopiskelun vaatineen enintään kohtuullisesti vanhemman tukea. 16% kokee, että sitä on tarvittu kohtuuttoman paljon (18% alakoululaisten ja 14% yläkoululaisten vanhemmista). Vertailun vuoksi: Kauppalehden valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista huoltajista 37% koki aikaa kuluneen kohtuuttoman paljon.

Alakoululaisten huoltajista 76% ja yläkouluikäisten huoltajista 71% kertoo lapsen saaneen huoltajaltaan apua etäopiskeluun koulupäivän aikana. Iltaisin apua on saanut 70% alakoululaisista ja 72% yläkoululaisista. Kun huoltajat tukevat oppilaita, he myös seuraavat sitä, miten opiskelutehtävät tulevat lapsen tietoon.  Vanhemmista 71% toivoisi niiden tulevan päiväksi kerrallaan ja 21% viikoksi kerrallaan. Pidemmäksi ajaksi tehtäviä toivovat perustelivat sitä perheen arjen järjestelyillä niin, että oman työn tai muiden vastuiden ohessa pystyisivät järjestämään aikaa lapsen tukemiseen opiskelussa.

Laitteet ja etäyhteydet. Vanhemmista 41% kertoi oppilaan käyttävän koulun laitetta. 54% käytti huoltajien itse hankkimaa kannettavaa tai pöytätietokonetta tai tablettia. 4 % opiskeli puhelimen avulla ja yhteensä 6 oppilaan huoltajat kertoivat, ettei oppilaalla ole käytössä mitään laitetta. Kirjallisten tehtävien tekeminen palautus on hankalampaa puhelimen kuin tietokoneen tai tabletin kautta, ja siten oppilaat ovat erilaisessa tilanteessa. Monet vanhemmat kertoivat hankaluuksista verkkoyhteyksissä. Osittain siksi, että alueella oli huono verkko, tai perheessä oli monta lasta ja vanhempia etätöissä, jolloin verkko kuormittui. Osa jakoi verkkoa puhelimista, jotta yhteydet saatiin toimimaan. Ne kuitenkin katkeilivat usein, jolloin oppilas ei pystynyt osallistumaan esimerkiksi Teamsin tai Meetin kautta tunnille, tai tehtävien palautukset viivästyivät. Huoltajista 56% kertoo opetelleensa lapsen etäopetuksen vuoksi uusien sovellusten käyttöä. 51% on opettanut sovellusten käyttöä lapselle. Heistä 12% on kokenut sen työläänä. 41% kokee oppineensa itsekin uusia, hyödyllisiä digitaitoja.

Kodin ja koulun välinen viestintä. Huoltajista 79% kertoo yhteydenpidon koululta olleen riittävää. 63% kertoo saaneensa opettajilta riittävät vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Huoltajista suuri osa kokee Wilma-viestejä tulleen liikaa. On ollut vaikeaa erottaa viestit, jotka edellyttävät toimenpiteitä. Opettajien viestinnän ääripäät: osa on kertonut selkeästi, mitä vanhemmilta odotetaan ja miten lapsella sujuu. Osasta opettajista (esim. luokanvalvojista) vanhemmat eivät ole kuulleet mitään. Wilman kautta oli koulun kanssa viestinyt 92% vastaajista, tyytyväisiä 86%. Sähköpostitse tai WhatsAppissa oli opettajan kanssa viestinyt noin 30% vanhemmista ja tyytyväisiä 25%. Puhelimitse oli kouluun yhteyksissä ollut 35% ja tyytyväisiä 28%.

Yksilölliset erot lasten oppimisessa ja perheiden elämäntilanteissa etäopetuksessa. Sanallisten vastausten mukaan:

  1. Itsenäiseen työskentelyyn pystyvien lasten vanhemmilla on ollut vähemmän syytä huoleen lapsen etenemisestä kuin paljon ohjausta tarvitsevien lasten vanhemmilla.
  2. Vanhempien työssäkäynti kodin ulkopuolella, etätyöpäivät palavereineen, yt-neuvottelut, yrittäjyys, yksinhuoltajuus, taloudelliset huolet, pienemmistä lapsista huolehtiminen ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin jaksaa auttaa oppilasta etäopinnoissa.
  3. Kokemukset etäopetuksen toimivuudesta tai toimimattomuudesta ovat yhteydessä perheen arkeen: kuinka raskasta on muuten -> Pysytäänkö mukana etäopetuksen yksityiskohdissa vai ei.
  4. Osa huoltajista on kokenut etäopetuksen auttavan lastaan keskittymään, tuovan työrauhaa ja henkilökohtaista palautetta oppimistehtävistä. He toivovat, että etäopetusta voisi soveltaa opetuksessa joskus myöhemminkin.
  5. Erityistä tukea saaneiden oppilaiden huoltajista osa tyytyväisiä, osa ei saanut riittävää tukea.
  6. Monella ollut ajoittain hankaluuksia nettiyhteyksien toimivuudessa, varsinkin maaseudulla.

Vanhempien toiveet muiden vanhempien tuelle: vanhempien whatsapp-ryhmiä, etävanhempainiltoja, yhteistä linjaa esim. siinä, että kavereita ei voi tavata vapaa-ajallakaan muuten kuin etäyhteyksin (osa leikkii joukoissa ulkona). Suuri osa vanhemmista kertoo, että ei töiden ja etäopiskelun tukemisen ohessa jaksa olla sosiaalinen, tai pitää omiin verkostoihinsa yhteyttä, mutta ei kaipaa nyt uusia verkostoja.

Päivitys 15.5.2020: Tämä yhteenveto on käyty läpi Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelän sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö Joni Tikkalan kanssa, jotka ovat esitelleet tulokset 6.–7.5. SiHy:n edustajille sekä rehtoreille. Koulut ovat saaneet koulukohtaiset tulokset koko kyselystä ja tiivistelmä on julkaistu kaupungin nettisivuilla. Linkki tiivistelmään on lähtenyt vanhemmille Wilmassa 8.5. otsikolla Etäopetus toimi Hämeenlinnassa mallikkaasti.

Hämeenlinnassa 15.5.2020,
Jenni Helenius

 

Huoltajien avovastauksia

 

Seuraavilla sivuilla esitellään analyysia kyselyn avovastauksista, joista edellä esitetyt johtopäätökset on tehty.

Teemat:


1) tyytyväisyyttä etäopetuksen sujumiseen, s. 3
2) haasteita etäopetuksen sujumisessa, s. 7
3) toiveita, että etäopetusta voitaisiin hyödyntää tulevissakin tilanteissa, s. 17

 

 

1) Tyytyväisyyttä etäopetuksen sujumiseen

 

Hyvin järjestetty
”Lapseni etäopiskelu on ollut todella kiitettävästi järjestetty. Opettajat pitäneet lukujärjestyksen mukaisesti oppitunteja Teamsin välityksellä. Opettajat olleet etänä läsnä, mahdollisuus jutella luokkatovereiden kanssa jne. 10+”

”Pääosin opetus on näissä olosuhteissa sujunut hyvin. Koululta on tullut riittävästi tiedotteita. On hyvä, että oppilailla on omat padit ja että opettajat ovat tuntien aikana tavoitettavissa. Opiskelu ei kuormita meillä vanhempia sen enempää kuin muulloinkaan, paitsi lounaan järjestäminen. Oppilaan itsensä mukaan on hankalaa, kun eri opettajat viestivät eri välineiden kautta ja tehtävät ovat eri paikoissa.”

”Olemme erittäin tyytyväisiä etäopiskeluun ja opettajan työhön poikkeuksellisessa tilanteessa. Opettaja tuki ja kannusti hienosti oppilaita etäopetuksen alkuvaiheessa, kun oli paljon uusi tapoja tehdä ja toimia. Etäkoulun tekemisen tavat ovat rutinoituneen hyvällä tavalla jo monta viikkoa sitten. Olemme erittäin tyytyväisiä ja toivomme, että etäkoulu jatkuu koulun kesälomiin saakka. Lasten ja perheiden terveys on nyt tärkeintä. Oppiminen sujuu hienosti myös etänä.”

”Poikkeus olosuhteisiin nähden ja millä aikataululla tämä kaikki on laitettu pystyyn toimii hommat aivan loistavasti! Kiitos opetus henkilöstölle joustosta ja siitä että jaksavat neuvoa asioissa!”

”Opettajat ovat suoriutuneet yllättävän hyvin muuttuneista opetustavoista. Lapseni on oppinut ja omaksunut tässä tilanteessa mielestäni hyvin uusia asioita. Tilanteen pitkittyessä on varmasti syytä seurata opettajien sekä vanhempien tarkoin, että oppilas hoitaa myös ne ei mieluisimmat oppiaineet. Mahdollisuus pudota opetuksessa "kärryltä" on valitettavasti etäopetuksessa suurempi mikäli opettajat eivät seuraa yksilön oppimista. Tietoa tehtävistä yms. on suotavaa saada nähtäville vanhemmille jatkossakin, näin vanhemmat pystyy kotona tarkkailemaan lapsen oppimisen tasoa annettuihin tehtäviin. Viikkoviestit mitä on tehty ja mitä ensiviikolla tehdään on erittäin hyvä tapa viestiä vanhemmille oppimisen kulkua.”

”Opettajat ovat ottaneet massiivisen digiloikan ja ottaneet koko ajan käyttöön uusia keinoja osallistaa lasta opetuksessa. Nostan hattua siitä panostuksesta ja asenteesta, jolla he ovat ottaneet tämän uuden tilanteen haltuunsa. Olen todella tyytyväinen, että lapseni. On todella saanut etäopetusta eikä vain jätetty yksin selviytymään tehtävistään kuten olen kuullut joillekin käyneen.”

”Opettaja organisoitui  hyvin nopeasti ja otti välineet haltuun. Hän jakoi oppilaat myös pieniin ryhmiin yhteisen laajemman opetuksen lisäksi. Tekemisen määrä tuntuu aika paljolta ja koen vähän huonoa omaatuntoa siitä, että ehdimme päivän aikana ”vain” pakolliset, emmekä mittavaan lisätehtävien listaan. Mutta ymmärrän opettajan ajatuksen, itse ei tarvitse tekemistä keksiä, jos intoa riittää!”

Ohjeiden selkeys, hyvät tehtävät
”Siirtyminen etäopetukseen tapahtui vaivattomasti ja heti ensipäivistä lähtien opetusta toteutettiin myös videopuheluiden avulla. Lapseni on kaiken aikaa tiennyt mitä hänen odotetaan tekevän ja hän on tarvittaessa saanut apua opettajilta. Opetus etäyhteyden muodostamiseen oli myös todella hyvä. Meidän vanhempien ei tarvinnut osallistua siihen muuten kuin mielenkiinnon osalta.”

”hyvin toiminut ei moitteita. Tuntuu sujuvan hyvin, kun yksi opettaja antaa ohjeet”

”Olen todella kiitollinen lapseni opetuksesta. Opettajat ovat hoitaneet hienosti etäopetuksen. Kivoja ja luovia tehtäviä. Hienoa, että Nummen koulun oppilailla oli koneet jo valmiina.”

”Hyvät ja selkeät ohjeistukset päivä-/ainekohtaisesti Wilman välityksellä. Luovia etätunteja eri aineisiin soveltaen. Päivittäinen kahdesti olevan yhteys etäkontaktilla luokanopettajaan sekä vielä erikseen kielten opettajaan on todella tärkeää. Luokanopettajan koosteet/etäkoulukuulumiset etäkoulun sujumisesta oppilakohtaisesti ovat hyviä. Opetttajien laittamat Wilma-merkinnät tuovat turvaa, tavanomaisen koulunkäynnin mukaisesti.”

”Etäopetuksen taso on ollut todella hyvä kaikkien lasta opettaneiden opettajien toimesta. Lapsemme on add lapsi, joten haastetta oppimisessa on ollut, mutta koulun yhteistyö ja suunnitelmallisuus on toiminut todella hyvin ja lapsi on suoriutunut tehtävistä kodin mielestä hyvin.”

”Tärkeää saada tehtävät edellisenä päivänä, jotta lapsiperheen kiireiset aamut ei mene päiväjärjestyksen suunnitteluun ja keritään yhdessä käymään tehtävät läpi jos lapsella epäselvää.”

Wilma-viestinnästä myönteisiä kokemuksia

”Wilma merkinnät tekemättä jääneistä töistä ovat olleet hyviä niin on voinut ohjata tekemään tekemättä jääneet tehtävät.”

Lapsen ja opettajan vuorovaikutus toimii

”Etäopetus on meillä toiminut erittäin hyvin ja ollaan kaikki opittu paljon uutta tilanteesta johtuen. Meillä innokas ja tunnollinen koululainen mikä tietenkin helpottaa opiskelua kotona. Opettajilta on tullut selkeät ohjeet tehtäviin ja palautettakin on oppilas saanut, mikä on todella tärkeää.”

”Opettaja on ottanut etäopetuksen hyvin haltuun ja kun lapsikin on itseohjautuva, kaikki on sujunut hyvin. Lapsi on innostunut tehtävistä, mutta on ehtinyt myös levätä.”

”Koulun antama tuki on ollut hyvää. Erityisopettajan saimme nopeasti avuksi.”

”Positiivinen kokemus, kunhan opettajat pitävät tunnin alkaessa yhteyttä oppilaisiin tarkistaen heidän paikallaolon, antavat opetusta sähköisesti ja kertovat mitä tulee tehdä itsenäisesti työskennellen. Eli ei pelkkää tehtävien antoa Wilman kautta. Niin ei opi ja sisäistä asioita. Jos jotain toivoisin, niin myös oppilaat saisivat olla enemmän äänessä, jotta pysyisivät aktiivisina kuulolla ja opetus olisi vastavuoroisempaa. Lukio-opiskelijan kuulen vastaavan opettajan kysymyksiin ja puhuvan vieraita kieliä useammankin kerran päivän aikana etäopinnoissaan.”

Työrauha
”Lapsi keskittyy ja tuntee keskittyvänsä paremmin kotona opiskellessa, kun kaverit ei koko ajan keskeytä ja ei ole hälinää niin kuin koulussa.”

”Lapsi on nauttinut etäopetuksen aikana hyvästä työrauhasta. :)”

”Pääosin kaikki on sujunut erittäin hyvin ja vain yhden opettajan ja hänen kanssaan viestimisen olen kokenut hankalana, en ole mm. saanut vastauksia kysymyksiini. Muuten olen kaikkeen tyytyväinen ja kiitos kuuluu opettajalle, joka on jo aiemmin koulussa vahvistanut lasten digitaitoja ja jatkaa edelleen vahvasti.”

Monipuolisuus, riittävät välineet
”Loistavasti sujunut. Opettaja on käyttänyt hyödyksi useita oppimistapoja. Vitosluokkalainenkin tarvitsee kuitenkin tukea läsnäolevalta aikuiselta, vaikka opettaja onkin panostanut omalta osaltaan jatkuvaan tukeen tarvittaessa. Ruokakassit pitäisi ehdottomasti olla kaikkien satavilla, ei varallisuudesta riippuvainen!”

”Opettaja on ottanut todella hienosti ulkoilun ja liikunnan sekä kaikki taideaineet opetusohjelmaan viikottain. Hän ohjaa oppilaita selkeästi ja on Koulupäivän aikana tavoitettavissa. Hienoa on että oppilas on saanut hakea koululta kaikki opetukseen tarvittavat välineet (esim. Kuvis ja käsityötarpeet).”

”Kiitos kaupungille ruokapaketeista ja opettajille sopeutumisesta tilanteeseen. Etäopetus onnistui myös koska oli laitteet koulun puolesta, muutoin meillä ei olisi riittänyt kolmelle lapselle. Itse opetus on toiminut hyvin ja Teams yhteydenpito on ollut minusta välttämätöntä. Näin pysyy mukana ja osalle nuorista varmasti rytmittää päivää.”

Uuden oppimista
”Päivän rytmitysten ja toistuvuuden jälkeen hommat ovat alkaneet toimia hyvin. Paljon on jouduttu opettelemaan uusia asioita, mutta koen ne vahvuutena tulevaisuuden kannalta.”

”Opiskelu on ollut hyvin itsenäistä, juurikaan ei ole apuani tarvinnut. Lapsen omien sanojen mukaan opiskelu on tylsempää etänä, tämä varmaan johtuu siitä kun ei näe kavereita. Muuten tämä on ollut mielestäni hyvä tilanne, oppilas joutuu ottamaan enemmän vastuuta omista opinnoistaan, tämä on ollut 9-luokkalaiselle hyvä kasvun paikka siinä suhteessa.”

”Eihän etäopetus koskaan vastaa hyvää kouluopetusta, mutta mielestäni nopeassa aikataulussa ollaan onnistuttu luomaan mahdoliisimman hyvä tapa opiskella kotona. Välillä hieman ymmärrystä opettajilta toivoisin, jos lapsi unohtaa tai ei yksin kotona osaa jotain asiaa tehdä. Helposti tulee  wilmaan huomautus, jos joku asia ei ihan onnistu. Vaikka nyt muutama viikko on mennyt se on kuitenkin kovin pieni aika 10 -vuotiaalla lapselle sisäistää kaikki käytännöt ja tietotekniset ongelmien ratkaisut. Välillä tehtävät on ollut lapselle vaikeita ja ajat ylittyneet. Pääsääntöisesti kuitenkin pysynyt aikataulussa. Oma lapsi ilmaisi asian näin: " Ihan kivaa, mutta välillä haastavaa, jos ei kotona ole vanhempia, jotka auttaisi heti.”

”Ollut opettavainen kokemus sekä lapselle että vanhemmalle.”

”Hienosti sujunut, tehtävänannot selkeitä ja hyvin ohjeistettu. Tehtävien määrä on sopiva, yhteydenottoja sopivasti. Myös tullut ihania uusia ideoita mm liikuntaan, ettei ole vaan tyypillistä käy kävelyllä vaan mukana on leikki, joka tekee liikunnasta miellyttävämpää ja on mahdollisuus toteuttaa myös sisällä ja saatu yhdistettyä esim matematiikka mukaan. Etäkoulu on ollut myös vanhemmille motivoivaa.”

Etäopetus on tukenut lapsen itsenäisyyttä
” Positiivista sanottavaa on kyllä. Kiireen tunne kadonnut, oppilas kasvanut omaaloitteisuuteen ja vastuunkantoon, oppilas tietää saavansa apua sekä opettajalta että vanhemmalta, jos on tarve. Ärtyneisyys vähentynyt, arkirutiinit säilyneet, perheen yhteenkuuluvaisuuden tunne lisääntynyt, kun kaikki kotona. Kiitos koulun hlökunnalle, ylpeä ja liikuttunutkin olin, miten hienosti opettajista sai etäkoulun nopeassa tilanteessa toimimaan ja käytäntöön”

Lapsi toimii itsenäisesti, siksi sujuu hyvin
”Kaikki sujunut hyvin kun lapsi on muutenkin hyvä koulussa ja motivoitunut sekä tunnollinen. Opettaja oikeasti opettanut joka päivä meetissä. Omat ipadit iso apu, samoin niiden sujuva käyttö. Ainoa miinuspuoli on kun kavereita ikävä. Vanhemman apua tarvittu todella vähän.”

”Etäopiskelu on ollut lapseni kohdalla toimiva tapa ja nuori on nauttinut vastuun ja vapauden tunteesta sekä kokenut onnistuneensa tässä hienosti. Vanhemman näkökulmasta etäopetusjakso on ollut todella hieno kokemus nuorelle.”

”Kaikki on sujunut ihan hyvin. Lapsi ei ole yhtä väsynyt kuin koulupäivien jälkeen ja koulupäivien jälkeen vaivannut päänsärky on jäänyt pois”

Lapsen osaamisesta ja rohkeudesta riippuu, kysyykö opettajalta
”Olen tyytyväinen tehtäviin ja opettajien toimintaan. Oman lapseni tukena ja apuna joudun kuitenkin olemaan paljon oman etätyöni sivussa, mikä toisinaan on raskasta. Koen, että vanhemman osuus tässä riippuu paljon siitä millainen lapsi on ja kuinka paljon lapsi tarvitsee tukea. Oma ujo ja temperamenttinen lapseni kysyy ensin neuvot minulta ja viimekädessä opeilta. Joku rohkeampi lapsi ehkä kysyy helpommin suoraan opettajilta. Mutta kaikkinensa siis opettajat toimivat hyvin tässä tilanteessa.”

Erityisoppilaan vanhempi saanut tukea
”Erityisoppilaan etäopetus on onnistunut vain vanhemman kokoaikaisella ohjaamisella ja valvomisella. Ohjaajien ja opettajan tuki etänä eivät ole riittäviä, kun oppilaalla on suuri tuen tarve. Eli onnistuakseen se vaatii täyttä vanhemman läsnäoloa etäopetuksessa.Koulu antaa kyllä tukea vanhemmalle todella hyvin.”

”Erityisentuen oppilas tuntuu jäävän joissain oppiaineissa täysin jalkoihin! Kun etäkoulu alkoi, oletettiin että oppilas joka on koulussa ollut eriytettynä tai ohjaajan/erityisopettajan kanssa tunnit selviää itsenäisesti oppitunnit nyt etäopetuksessa luokan mukana! Osa opettajista huomioi erityisentuen tarpeet kiitettävästi! Oppilas on jopa onnistunut erittäin hyvin omaan tasoonsa nähden osasta aineista. Valitettavasti osa opettajista ei huomioi tuentarvetta juuri ollenkaan tai vaikka lupaisi huolehtia, ei ehdi tai muista kun tilanne tulee eteen.”

”Lapseni on erityisen tuen oppilas, joka on hyötynyt etäopetuksesta. Koulukuormitus on huomattavasti vähäisempää etäopetuksessa, kuin normaali opetustilanteessa. Luokan opettaja on pyrkinyt huomioimaan oppilaiden erityistarpeet mahdollisimman hyvin, ottanut huomioon vanhempien palautetta ja ehdotuksia koskien opetusmenetelmiä.”

Yläkoulusta erityisesti
”8-luokkalaiselleni etäopiskelu tuntuu sopivan erinomaisesti. Seuraa mitä pitää tehdä, hoitaa hommat. Keskittyy. Itsenäisesti.”

”Yläkoulua käyvät isosiskot ovat pärjänneet koulun laitteiden avulla ja omien digitaitojen avulla varsin itsenäisesti etäopiskelusta. He ovat myös vastuullisempia. 6. luokkalainen poika on aika omillaan jos en tukisi häntä. Päivämme täyttyvät pelkästä koulunkäynnistä. llman minun tukea ei nuorimmaiseni selviäisi etäopiskelusta.”

”Mielestäni on hyvin erikoista, että näille fiksuille nuorille halutaan antaa lähtökohtaisesti viesti siitä, että heihin ei luoteta eikä haluta luottaa. Jatkuva monitorointi ja nimenhuudot ovat absurdeja ilmiöitä.”

”Kokeen tekeminen kotona, siihen annettu aika ei riittänyt ja tehtäviä kokeesta jäi tästä syystä tekemättä. Kuitenkin kyse päättötodistuksesta niin... Tehtäviä tulee paljon, sovellukset ei aina toimi, tehtävien palautuksessa ollut ongelmia...  Osan opettajista kanssa vaikeaa etäopiskelu. Stressi kasvanut etäopetuksessa, siihen kyllä löytänyt purkamiskeinoja (huuto, kiroilu, varjonyrkkeily). Kyse päättötodistuksesta joka vaikuttaa tulevaan opiskelupaikkaan (mihin lukioon pääsee / joutuu). Kyse tulevaisuudesta, mahdollisesta ammatista jopa mitä kohti tehty suunnitelmia jatko-opintopaikan myötä. Hirveän vaikea arvioida etäopetuksen aikana mihin suuntaan numerot menevät.”

”Nuoreni päättää peruskoulun tänä keväänä. Koen, että kevätlukukausi jää koronan takia koulukäynnin suhteen puutteelliseksi.”

”7. Luokkalaisen vanhempana itselläni ei ole mitään tietoa kotitehtävistä, mitkä ilmoitellaan muualla kun wilmassa. Tosin enemmän on positiivisia merkintöjä, kuin huomiota vaativia. Itsenäisesti tuon ikäisten kuuluu mielestäni tehtävät hoitaakin. Kotitalodesta toivoisin wilmaan myös "ennakkovaroituksia" tehtävistä. Näin olisi helpompaa valmistautua ja suunnitella esim ruoan valmistuksia. Perheessä yritetään käydä mahdollisimman harvoin kaupassa ( 1 krt/vko).”

”Tälle lapselle etäkoulu on sopinut, mutta ilman sisaruksia olisi ollut turhan yksinäistä”

”Mielestäni yläkoululaisten etäopetus pitäisi olla vähintään yhtä valvottua kuin alakoulussa. Esim. päivä alkaisi yhteispalaverilla klo 9:00, eikä joskus mihin aikaan sattuu esim klo 11:45. Nyt live tunnit ovat ihan säätöä ja opettajat laittavat niin umpi tylsiä videoita pyörimään, että itsekin nukkuvat varmaan niiden aikana. Poika on fiksu ja hyvä koulussa, mutta ikä ei vielä riitä itsenäiseen opiskeluun tässä mittakaavassa. Oppilaat tarvitsevat opettajia, eivät pelkkiä viestejä ja videoita!”

”10 muuten, mutta pelaaminen verottaa yhden pisteen edellisessä kysymyksessä (16). Hyvin sujuu etäopiskelu ja hyvin tyytyväinen, että koulu jatkuu "ikäänkuin normaalisti" joka päivä kahdeksalta alkaen ja joka tunnilla ollaan tavoitettavissa koneella ja työskennellään samalla tavalla kuin oltaisiin koulussa! Hienoa, pysyy rytmi elämässä!”

”Mielestäni etäopetus on saatu hyvin toimimaan äkkiä (pieni valmisteluaika). On ymmärrettävää, että tilanne on uusi useille oppilaille ja opettajille ja siihen nähden kaikki on toiminut erittäin hyvin. Erittäin hyvänä pidän sitä, että opiskeluun on sisällytetty paljon käytännön taitoihin liittyviä tehtäviä, jotka ovat tarpeellisia oppia tulevaisuutta varten, mutta niitä ei aina erikseen kotona ehdi tai muista opettaa. Tälläistä esim lattiakaivon viemärin puhdistus ja keittiön kastoaltaan jälkeisen hajulukon ja putkiston puhdistus sekä useat kotitaloustehtävät. Myös liikunnantehtävät ovat ainakin meidän osalta olleet hyviä ja kannustaneet nuorta liikkumaan oman tason mukaisesti.”

 

2) Haasteita etäopetuksen sujumisessa

 

Lapsen näkökulmaa: aikataulu
”Lukujärjestyksen mukainen opiskelutahti on periaatteessa hyvä asia. Toivoisimme kuitenkin pientä joustoa aikataulujen suhteen, sillä koululaisten minuuttiaikataulut tarkoittavat sitä, että perheemme ei pysty pitämään edes lounastaukoa samaan aikaan. Päivän ohjeet tulevat Wilmassa aamulla klo 8.59 ja ensimmäinen oppitunti alkaa klo 9.00. Emme ehdi käydä lapsen kanssa ohjeita läpi, mikä on harmillista. Koulupäivään valmistautumista auttaisi kovasti, jos ohjeet tulisivat vaikka 15min aiemmin. Myös toiseen päähän päivää toivoisimme hieman joustoa, sillä lapsella on usein pieni paniikki tehdä/palauttaa kaikki tehtävät klo 13 mennessä.”

”Joillain opettajilla turhan tiukka aikataulu. Turhauttavaa saada tasan klo 11:15 esim viesti puhelimeen kuinka lapsi myöhässä tunnilta vaikka lapsi kokoajan koittaa saada nettiyhteyttä toimimaan. Turhaa painetta luodaan asiassa mille kukaan meistä ei mitään voi.”

”Mielestäni tehtävien tekemiseen on liian vähän aikaa, kun kaikkien palautus on viimeistään klo 13. Aikaa saisi olla koko päivä, jotta vanhemmilta saatu tuki mahdollistuisi (vuorotyö) ja tietyt tauot, liikunta ja ravinto mahdollistuisi. Nyt tulee hutastua kaikki kun on tiukka aikaraja. Opettajan kanssa viestinyt tästä, mutta ymmärrys puuttui ja palautusaikaraja jäi.”

”Yläasteikäiselle oppijalle on helppo laittaa projekteja tehtäväksi omasta aineesta. Eri aineiden opettajilla ei vain ole tietoa muista projekteista, jolloin oppilaalla voi olla päällekkäin 5-7 eri projektia. Hyvä esimies ei työelämässäkään anna projektityöntekijälleen liikaa päällekkäisiä projekteja, jotta laati ei kärsi. Lisäksi yläasteikäiselle voisi antaa hiukan hengähdystaukoa viikonlopuksi eikä antaa projektitehtävää perjantaina siten, että sen tulee olla valmis sunnuntaina. Normaali läksyt tietysti toimii, mutta kokonaisuus ja tehtävien päällekkäisyys pitäisi olla jollakulla hallussa.”

”Meillä aloitetaan koulupäivä normaaliin aikaan aamulla. Kun etähetki opettajan kanssa on vasta kymmenen jälkeen, on silloin jo myöhäistä ohjeistaa saman päivän tehtäviä, kun ne on suurelta osaa jo tehty ja vanhemman toimesta ohjattu.”

”Viikkolukkari olisi hieno juttu. Nyt päivät vaihtelevat ja ennakointi on vaikeaa. Suurin asia on kuitenkin se, että opettajat tekevät todella hyvää työtä!”

Lapsi ei löydä videokokousta tai tehtäviä
”Hankalinta on ollut se, että oppilas ei esim herää silloin kun videotapaaminen alkaa aamulla klo 8 tai oppilas ei löydä, että minkä ohjelman kautta minkäkin oppiaineen tehtävät annettiinkaan. Tai oppilas ei esim huomaa että videotapaaminen on käynnissä jo kun tekee vielä edellisen tunnin tehtäviä. Osa näistä tilanteista voi olla tahallisiakin. Esim joku tunti ei ole mieleinen niin oppilas ei muka huomaa että tuntiin kuuluu videotapaaminen.”

”Opettaja(t) avaa kokouksen vasta minuuttia vaille tai joskus jopa ilmoitetun alkamisajan jälkeen. Ärsyttävää päivittää sähköpostia uudelleen ja uudelleen, että lapsi pääsee mukaan. Kokouksen voisi avata vaikka 15 min aikaisemmin. Lapset voisivat vaikka vapaasti pulista keskenään, niin kuin tavallisestikin ennen tunnin alkua, jos ovat aiemmin paikalla. Jos opettajan työpäivä koostuu puolen tunnin etähetkestä ja wilmaviestistä, jossa tykitetään seuraavan päivän tehtävät, niin jäisikö aikaa jokaisen lapsen henkilökohtaiselle one to one opetukselle etänä vaikka kerran viikossa puoli tuntia?”

”Lapsellani on vaikeuksia muistaa, minkä ohjelman kautta minkäkin aineen tehtävät on annettu ja missä ohjelmassa pitäisi olla läsnä mihinkin aikaan. Videopuheluita on mennyt ohi ja oppitunteja on mennyt ohi kun nuori ei ole huomannut, että videotapaaminen on alkanut jossakin toisessa ohjelmassa kuin missä hän oli läsnä. Tehtäviä on tämän vuoksi kasaantunut ja vanhemmat olemme sitten auttaneet häntä niissä iltaisin ja hän on kysellyt opettajilta lisäaikaa niiden tekemiseen. Oppilaalla oman toiminnan ohjaus normaalistikin heikkoa, niin tässä etäopiskelussa se korostuu.”

Lapsi stressaantuu tai ei keskity
”Arvosana 6 ei kerro yksin siitä saamastamme laadusta vaansiinä on huomioitu lapsemme kokema stressi, koska hän ei tykkää digitaalisesta oppimisympäristöstä ja se stressaa häntä niin, että on sanonut, ettei halua käydä koulua. Meidän oli myös laitettava tämän takia pikkusisaret päiväkotiin.”

”Lapseni viettää koneella lähes koko päivän ja iltaisin kuluu aikaa tehtävien tekoon. Liikuntapäivän alle jääneeltä tunnilta tuli työläs tehtävä. Lapsi tuntuu välillä epätoivoiselta työmäärän kanssa. Lapselleni koulu on aina ollut helppoa ja mieleistä, nyt hän on usein itkuinen. Mielestäni tämä poikkeusaika on niin suuri taakka henkisesti, että tehtäviä ei todellakaan saisi olla näin paljon.”

”Tämä on täysin perhe- ja oppilaskohtaista. Lapseni on taitava keksimään muuta tekemistä kuin koulutehtäviä ja olen itse päivät töissä enkä voi valvoa reaaliaikaista etäopetusta. Tämä luo edellytykset laiminlyönneille.”

Lapsen tehtävien yksipuolisuus
”Liikunta tuntien sisältö toistuvasti samanlaisia. Lapseni on kyllästynyt niihin.”

Lapsen saaman ohjeistuksen epämääräisyys
”Etäviestintä voisi olla jokaisella opettajalla samanlainen. Jokainen ilmoittaisi kerran viikossa ja samaa sovellusta käyttäen. Nyt kaikilla on eri tavat ja reitit, joista nuori joutuu kokoamaan tarvitsemansa tiedon.”

” - Koululaisen päivää ei olla mitenkään rytmitetty vaan vastuu on jätetty aamun  palaverin jälkeen oppilaalle. Kun vertaan yläkoululaisten koulupäivää, tuntuu uskomattomalta jättää nuorempi oppilas vähemmälle opettamiselle. - Joistakin opettajista ei ole kuulunut koko aikana mitään muuta kuin Wilman kautta annetut ohjeet itsenäiseen opiskeluun. - Opettaja lähettelee huomautuksia Wilmaan jos oppilas ei ole tehnyt tehtäviä tiettyyn kellon aikaan mennessä. Kuitenkin opettajan lupaamat aamun tehtävät saavat myöhästyä.”

”Koen että oppilaille on annettu aika paljon monivaiheisia tehtäviä kuten tutkimusprojekteja. Tai sitten äärimmäisen selkeät ohjeet, miten laaja, mitä pitää käsittää ja mitä tällä on tarkoitus oppia! Mielestäni olisi hyvä suosia nyt selkeitä tehtäviä kirjoista ja lukemista ja kirjoitustehtäviä. Niiden valvominen olisi kotiväellekin hurjan paljon helpompaa. Itse olen lomautettuna kotona. On aikaa auttaa ja olla läsnä, mutta kyllä ihan koulupäivän mittaisia päiviä lapseni tekeekin töitä koulun eteen.”

”Liikaa eri sovelluksia/välineitä opetuksessa. Opettajilla pelisi olla yhtenevät käytännöt. Kaikki tärkeä tieto (esim. koealueet/päivät, käytettävät välineet yms) pitäisi aina jakaa myös vanhemmille. Opettajan pitäisi kertoa aina etukäteen, miten uudet tilanteet (esim. koe) suoritetaan.”

”Lapsi on onneksi osaava, koska ei ole aikaa opettaa. Mutta hän ei myöskään kysy, jos ei ymmärrä, vaan vinkuu ja kitisee. Haluaisin että olisi oikeasti jotain opetusta. Askartelu yms. Missä tarvitaan aikuista, on mahdotonta työpäivän aikana. Jos kukaan ei opeta, niin sitten vain selviä tehtäviä ja reilusti enemmän.”

Lapsen eri opettajilta saamien tehtävien, ohjeiden ja tuen epätasaisuus
”Musiikin tehtäväpaketti oli niiiiin suuri ja vaikea, että siitä emme meinaa selvitä edes yhdessä lapsen kanssa. Uskonnon opettaja taas on myös laittanut pelkästään tehtäviä, eikä ole ottanut oppilaisiin lainkaan kontaktia. Opettaja ei myöskään ole sanonut olevansa saatavilla näiden oppituntien aikana. Koen, että näissä oppiaineissa lapseni ei ole saanut etäopetuksen aikana opetusta lainkaan. Lapsen omalle luokanopettajalle pitää antaa täydet pisteet, hän pitää sopivasti Teams-kokouksia ja tehtävä määrä on sopiva.”

”Olisi todella mukavaa, jos opettaja alkaisi vihdoin opettamaan luokkaansa, niin kuin muutkin opet tekevät. Valitettavasti tänä aikana huomaa todellakin hyvien opettajien, ja huonojen opettajien eron.”

”Kaikki opettajat eivät kuittaa lähetettyjä tehtäviä saapuneeksi. Onedrivessä ei nää onko opettaja lukenut tai kuitannut. Koska kansiossa näkyy ainoastaan jaettu jää epäselväksi onko opettaja varmasti saanut tehtävä palautusta.”

”Lapsen osalta etäopetus on ollut todella heikkoa verrattuna esim samassa koulussa ylemmällä luokalla olevan sisaruksen opetukseen.”

Lapselta puuttuu välineitä
”Opettaja ei ole ajatellut sellaisia oppilaita mitenkään jolla ei ole mahdollisuutta tehdä verkossa tehtäviä”

”Lapseni motivaatio on totaalisesti hukassa. Töiden tekemisestä ei tule mitään, jos vanhempi ei ole koko ajan vieressä. Joskus ei onnistu edes silloin. Työskentely aloitetaan 8.30, ja pahimmassa tapauksessa osa töistä tekemättä vielä neljältä. Mitään ongelmaa tekemisen kanssa ei ole koulussa ollut. Todella vaikeaa on ollut ympin ja uskonnon tehtävien kanssa, koska kummastakaan ei 2b-luokalla ole kirjaa (eikä mitään materiaalia!) ja silti pitäisi pystyä vastaamaan kysymyksiin. Näissä tehtävissä lapsi menee lukkoon, ja muutaman virkkeen vastauksiin voi kulua toista tuntia. Selkeät tehtävänannot (esim. matikassa s.37-40) onnistuvat hienosti ja huomattavasti nopeammin, kuin mitä koulussa on ikinä edetty.”

”ehkä sana tähän  että nämä kuvis työt  askartelu työt  esim  monet löytyy kotoa  mutta  haasteita ollut kun tulot tippunut ja tulot pitänyt keskittää ruokaan   niin liima , höyhenten hankintoja... ei ole selkeesti  ilmaistu että voi hake koululta jos kotona ei ole.   samoin ylä asteen koti talous tekemiset saako tuotteita koululta jos ei ole?”

Lapselta puuttuu riittävä tuki
”Oppilas, joka tarvitsee tukea koulutyössä, ei ole saanut riittävästi tukea. Oppilas on saanut useita unohdus/etäopetuksessa tavoittamaton merkintöjä joka viikko poiketen normaaliolosuhteista. Kukaan ei ole noteerannut asiaa. Laitoin viestiä luokanvalvojalle, sain vastauksen että muillakin on vaikeaa ja pitää olla armollinen. Eli mitään ei ole tapahtunut koulun puolelta vaikka tyyppi on tipahtanut kärryiltä.”

”Lapseni tarvitsisi vaikka päivittäisen videoyhteyden opettajaan. Tehtävänannot liian monitahoisia, tai jostain muusta syystä vaikea hahmottaa. Useimmiten toimii sivu x tehtävä y - tyyliset tehtävänannot.”

”Pyysin lastani pääsemään lähiopetukseen, mutta se ei onnistunut opettajan ja rehtorin mukaan. Työskentelemme molemmat kriittisillä aloilla, mutta koska pienempiä sisaruksia hoitaa isoäiti ja näin ollen myös koululainen voi olla kotona, ei kuulemma kouluun voi tulla. Isoäiti ei ole halukas tai osaava ohjeistamaan koululaista päivän aikana, enkä pysty esimerkiksi toimittamaan mitään valokuvia jne tehtävistä, vaan ne on tehtävä sitten illalla. Toiseksi joudun oman työpäiväni jälkeen vielä katsomaan lapsen kanssa kaikki tehtävät läpi, koska kotona oleva aikuinen ei sitä pysty tekemään. Tämä tuo muutenkin omaan ruuhkaiseen työtilanteeseen melko paljon ylimääräistä vaivaa arki-iltoina. Lisäksi toinen vanhempi on pitkiä aikoja työnsä vuoksi kokonaan poissa kotoa. Opettaja perusteli koululaisen taitojen olevan erittäin hyvät eikä oppimisesta ole huolta, vaikka tehtävien teko viivästyy tai siirtyy viikonloppuun, mutta meillä kuitenkin olisi ollut oikeus laittaa lapsi lähiopetukseen ja mielestäni tässä tilanteessa olisi ollut hyvä pitää lapsen arki mahdollisimman normaalissa rytmissä, jota emme vanhempina nyt pysty töissä ollessamme takaamaan.”

”Olen huolissani lapseni valmiuksista siirtyä toiselle luokka-asteelle. Eroperheen lapsi ja aikuiset tarvitsevat erityistä tukea etäopetuksen onnistumiseen ja läksyrutiineihin. En jaksa komentaa aikuista exääni vastuullisuuteen ja olen kokenut tilanteen lohduttomana.”

”Kummasti muuttunut etäopetus-sana tässä viime viikkojen aikana. Nykyisellä tilanteella ei ole mitään tekemistä etäopetuksen kanssa, vaan on täysin kotiopetusta. ET-tunnit on ainoat etäopetustunnit ja niitäkin on vain muutamalla koko vuosiluokasta.  Meetissä 1,5h yhden tehtävän läpikäymistä, jokainen oppilas kertoo, mitä on samaan tehtävään kirjoittanut, ei ole myöskään opetusta, vain kohtuutonta ajan tuhlausta. Koko opetusvastuu on sysätty vanhemmille. Onneksi oma lapseni osaa jo kaiken, mitä ekaluokkalaiselta vaaditaan, joten tuskin ehdin tässä muutamassa kuukaudessa tuhoamaan kaikkea, monella muulla ei ole näin hyvä tilanne.”

”Erityistä tukea ei olla saatu. Lapseni tekee mukautettua äidinkieltä,en saa hänelle omia tehtävi. Minä itse päätän mitä hän tekee päivän aikana ja yksikseni mietin, että vaadinko liikaa vai liian vähän. Olen lähestynyt opettajaa asian tiimoilta, mutta minua ei ole ymmärretty yarpeeksi.”

”Ne oppiaineet, joissa on ollut vaikeuksia koulussa on myös kotona.”

Valvonnan vaikeudet ja yhteysongelmat
”Opettajat antavat turhan herkästi huomautusmerkintöjä. Vaikka nuori olisi koko ajan koneen äärellä ja ”tunnilla”, niin saa merkintöjä poissa-olosta tmv. Esim jos netti ei toimi, eikä pääse vastaamaan. Vaikka nuori selittää asiaa viestillä, ei siihen tule vastausta eikä huomautusta poisteta. Läksyjä ei merkata selkeästi ja sitten niitä jää tekemättä.”

”Koulunkäyntiin motivoiminen on hyvin vaikeaa. Läsnäolo tunneilla on häilyvä ja tehtävien palauttamien pitäisi olla tiukempaa.”

Liikaa tehtäviä
”Ainoastaan kritisoin sitä, että tunnit paukkuu, koska tekemistä annetaan valtavasti. Se, että oppilas kuuntelee etätunnin ja siellä tehdään tehtäviä (kuten lähiopetuksessa), mutta läksyjen ja projektien määrä on suhteessa entiseen valtava. Lapseni on aika uupunut tästä. Ilman tiukkoja "uhkauksia" tauoista, syömisestä ja ulkoilusta, lapseni tekisi vain noita kouluhommia... Eli normaalielämä jossa tasapaino pysyy koulun ja vapaa-ajan välillä, on kadonnut!”

”Liikaa tehtäviä ja järkyttävän pitkiä sekavia Vilma viestejä joista lapsi yrittää saada palat ja kokonaisuus irti. Hirveästi vanhemman ohjausta vaativia tehtäviä, ruualaittoa, siivousta, pyörän huoltoa!”

”Kohdallamme etäopetus ei ole toteutunut, olemme lähinnä tehtävälistojen ja kotiopetuksen varassa. Yksittäisiä opetustunteja on nyt ollut muutama. Erityisen kuormittavaa on, että tehtävälistat käsittävät joitakin jopa viikkoja kestäviä projekteja, joita pikkukoululainen ei suinkaan kykene itsenäisesti aikatauluttamaan, jaksottamaan ja muistamaan, vaan vaatii vanhempien panostuksen. Useat muutkin opettajan antamat tehtävät vaativat vanhempien tukea, lähes joka päivä (nettilinkit, askartele se ja se, (tarvikkeet?), tehkää yhdessä, ylipäätään viestintä vanhemman wilman kautta). Vanhemmat ovat useissa perheissä nyt erityisen kovilla (etätyövaatimukset, useita lapsia kouluopetuksessa, vielä päiväkoti-ikäiset etätyöpäivän ajan viihdytettävinä), joten olisi hienoa, jos opettaja opettaisi, ylimääräisiä tarvikkeita ei tarvittaisi yhtenään, ja tehtävät olisivat pääsääntöisesti pikkukoululaisen itse hoidettavissa, projektien pituus max 1vko.”

”Koulutehtäviä on ollut yllättävän paljon ja kovin monena päivänä koulutyölle mitoitettu aika ei ole lähellekään riittänyt niiden tekemiseen. Myös netissä tehtävät lisätehtävät ovat osoittautuneet työläiksi ja aikaa vieviksi. Tehtäviä saattaa olla vain pari, mutta ne saattavat sisältää valtavan määrän samantapaisia kysymyksiä. Myös välillä päänvaivaa aiheuttaa se, että varmasti löytyy juuri ne oikeat tehtävät, joita on tarkoitus tehdä, koska sovellusten ja tehtäväosioiden kirjo on laaja ja sekava. Säännöllinen Teams-kokoontuminen on hyvä asia ja se helpottaa vanhempien työmäärää. Kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan ole jääneet kotiin koululaisten kanssa. Omaa työaikaa on kulunut aika paljon koulutehtävissä auttamiseen, koska iltaisin on ehdittävä tekemään muutakin kuin koulutehtäviä. Lapsi, joka koulussa selviytyisi tehtävistä hienosti, saattaa tässä erikoisessa tilanteessa, kotiympäristössä tarvita tukea ihan eri tavalla. Tilanne on tietenkin uusi ja erikoinen kaikille, mutta kyllä tästä selvitään.”

Arviointi
”Arviointi hieman huolestuttaa, kun on kyse 9. luokkalaisesta. Päättötodistus pitäisi saada tilanteesta huolimatta, jotta pääsee jatkamaan toiselle asteelle.”

”Lapseni hieman alisuoriutuu etäopetuksessa, sillä tekee tehtävät melko nopeasti ja ne ovat hänelle suht helppoja. Lisätehtäviä on vaikea motivoida tekemään.”

Vanhemmat pystyvät auttamaan illalla, mutta lapsi tarvitsisi päivällä apua
”Kaikki on tehtävänannot/sovellusten ja laitteiden käytöt on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että lapsella on kotona joku, joka pystyy/osaa auttaa. Myös esim. ruoan ja tavaroiden haut ovat keskellä päivää, pyörälläkö lapsen pitäisi ne yksin lähteä kaukaa hakemaan. Me työssä käyvät vanhemmat sitten käymme koulua lapsen kanssa iltaisin ja viikonloppuisin tuntitolkulla. Lasta harmittaa kun korjataan kun on ymmärtänyt päivän aikana yksin tehtävät väärin. Emmekä voi edes palauttaa päivän tehtäviä kun ei niitä saa palauttaa kuin aikuisen tarkastamina klo 9-15 välillä, jäävät sitten taas lapsen vastuulle että muistaa seuraavana päivänä murehtia vielä menneitäkin tehtäviä.”

” Tuntuu kuin lapsellani ei olisi aamulla koulua laisinkaan. Eikä minulla ole tietoa johtuvatko poissaolot yhteysongelmista vai siitä että aamut nukutaan tms. Auttamaan en lastani pysty koska itse en kotona ole vaan töissä ja laitteita/ sovelluksia en osaa käyttää.”

Vastuun vieriminen vanhemmalle
”Valvonta ja opetus on monin osin siirretty vanhemmille. Se vaikeuttaa työntekoa ja häiritsee sitä.”

”Vanhemmille vieritetty opetus vastuuta kun sitä on jo aiemminkin ollut tarpeeksi. Nyt määrä kohtuuton varsinkin kun vanhemman oltava töissä työpaikalla. Toimii vanhemmille lapsille, mutta ei vielä 4 luokkalaiselle.  Mutta koska tilanne on valtiovallalta tuleva ei asialle mitään voi, mutta toivon kun tämä normalisoituu niin asiat kerrataan, muuten jää aukkoja opetukseen lapsille. Hyvä puoli tässä kaikessa on se, että digiaika mitä on monta vuotta puhuttu ja yritetty toteutuu nyt ja varmasti jää ainakin lapsille osaksi koulunkäyntiä ja tulevaisuudessa osaksi työelämää.”

”Kotikoulu ei mitenkään vastaa samaa mitä oikea koulussa oleminen. Meillä ei omien töiden ohessa ole riittävästi aikaa käyttää kotikouluun. Vanhemmilla kuitenkin muitakin arjen askareita ja mahdollisia omia opintoja kaiken muun lisäksi. Siinä mielessä kuormittaa tai toisena kotikoulu jää vähän heikommalle puolelle. Kuitenkin tässäkin riippuu kuinka paljon lapsi tarvitsee tukea ja omamme ei onneksi tarvi tukea määrällisesti muuten kuin pienen ohjauksen ja tehtävien tarkistamisen.”

”Ekaluokkalaisen näkökulmasta tilanne on ollut jännittävä. En voi edes kuvitella tekeväni itse töitä samaan aikaan, vaan aamut menee täysin etäkoulussa. Vaikka lapsi osaa siis paljon itse, ja on saanut jopa lisää tehtäviä. Vastuu on paljon siis vanhemmalla, jo siinä että saa motivoitua lasta. Tehtävät on kuitenkin olleet todella monipuolisia ja hienosti ideoituja. Suuri kiitos opettajille!”

”Ekaluokkalaisten koko luokan palaverit teamsin kautta vaikuttaa aika levottomalta, onneksi ne on pidetty lyhyinä. Välillä vanhemmalta meinaa jokin tehtävä jäädä huomioimatta vaikka kuinka yrittää olla järjestelmällinen että kaikki viikon työt tulisi hoidettua.”

”Koulun panos toistaiseksi liian pieni. Pelkkä lappu päivän läksyistä on tehty 20 minuutissa. Pitäisi olla esim. videon kautta oikeaa opetusta jossa olisi läsnäolopakko. Ei vapaaehtoisia tehtäviä, nämä jää tekemättä, jos lasta ei vaan huvita. Vanhemmat ovat kotona erilaisessa asemissa. Osa ei pysty, vaikka kotona onkin, tukemaan lasta päivän aikana juurikaan vaan läksyjenkin tarkistus plus muu opastus saattaa jäädä iltaan. Opetus ja ohjaus tulisi edelleen tulla opettajilta.”

”Kokeiden tekemättä jäämiseen puututaan liian myöhään. Jos poikamme jättää osallistumatta meetteihin tai muihon tunteihin asialle ei tehdä mitään vaan meidän vanhempien pitää työpäivån aikana selvittää asiat puhelimitse ja yrittää saada poika ruotuun töistä käsin. Ei oikein onnistu.”

Vanhemman jaksamisessa haasteita
”Olisi kiva että kaikilla lapsilla olisi edes välillä video sovellus käytössä että näkisivät toisiaan. Monet lapset ovat hyvin yksinäisiä. Molemmat vanhemmat ovat töissä meillä, lasten on pärjättävä yksin. Olen hyvin väsynyt kun töissä on niin paljon muutoksia ja lomautuksia. Onneksi lapseni pärjää sen verran hyvin kun ei hirveästi jaksa enää työpäivän jälkeen mitään muuta kun arjen pakolliset askareet.”

”Etäopetus on ollut vaativaa aikaa perheessämme. Koskavuorovaikutusta ei ole ollut, lapsi on hakenut sitä vanhemmilta. Etätyöt on kuitenkin vanhemmilla olleet tavallista työpäivää pidempiä joten vuorovaikutusta ei ole antaa lapselle kuin iltaisin. Lapsi on varmasti oppinut sen mitä opetussuunnitelmassa on ollut, jos ei enemmän.”

”Tämä on aivan perseestä koko etäkoulu . Kun meillä ei ole ketään aikuista kotona herättämässä  kouluun ja tuntuu joskus että koko paska kaatuu niskaan . Eikä oikei jaksa joka  ilta  enää riidellä tarviiko mennä nukkumaan ajoissa vai ei . Rupeaa meinaan tosissaan vituttamaan tämä etätekeminen . Anteeksi ruma kielenkäyttöni mutta tässä nyt vaan ei ole mitään hyvää seurannut . Vielä erikseen sanon että  Koulun suuntaan ei minulla ole moitittavaa sanottavaa”

”Lapset joutuvat todella eriarvoiseen asemaan riippuen perheen elämäntilanteesta, henkisistä ja taloudellisista voimavaroista, asumismuodosta ym. ym”

”Liian rankkaa yksinhuoltajalle”

Opettajan antama ohjaus lisäisi yhdenvertaisuutta
”Lapseni pärjää etäopetuksessa, koska hän on tunnollinen ja koska jompikumpi vanhemmista on läsnä tekemässä etätöitä kotoa käsin. Jos lapseni joutuisi opiskelemaan yksin kotona, olisi tilanne erilainen. Olemme siis etuoikeutetussa asemassa tässä tilanteessa. Mielestäni olisi yhdenvertaisuuden kannalta selkeämpää, jos opettajat pitäisivät enemmän kuin yhden oppitunnin koulupäivän aikana. Jo kaksikin päivittäistä oppituntia parantaisi tilannetta.”

”Miten eri kouluissa voi olla näin suuret erot?? Toisissa opettajat soittavat viikottain oppilaille ja kysyvät kuulumisia ja järjestävät oppitunteja. Tehtävälistaus Wilmaan ei ole etäopetusta millään muotoa!! Vastuu koko kevään opittavista asioista on nyt sälytetty vanhemmille. Omien töiden ohella aika mahdoton tehtävä.”

”Toivomme että reaaliaineissa olisi mukana myös kuuloaistiin perustuvaa oppimista. Kun lukivaikeus haastaa luetun ymmärtämisen, on erikoista että etäopetuksessa odotetaan oppimisen etenevän kuten aiemmin ilman ääntä tai tukea. Kaikista kirjoistahan ei äänikirjaa ole saatavilla.”

”Toivottavasti on pian ohi. Kotona resurssit vähäiset erityisoppijan kanssa ja etäopiskelu ollut lapselle enemmänkin lomailua. Kumpa olisi kouluun huolittu niin olisi monta murhetta vähemmän. Mutta erityinen tilanne monelle muullekin.. Toivottavasti kouluun päästäisiin vielä tänä keväänä :)”

”Järkyttävää huomata miten eriarvoisessa asemassa lapset ovat koulusta tai opettajasta riippuen.”

”Erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei ole huomioitu mitenkään. Vanhempana en saa tietoa, mitä koulutehtäviä nuorelle on tullut, jotta voisin käydä ne illalla hänen kanssaan läpi. Tosin sen ei pitäisi olla edes vanhemman tehtävä.”

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä huomioita
”Sähköiset oppimisalustat kaatuvat turhan usein ja verkko on tukossa. Tämä voi aiheuttaa turhaa panikointia, johon opettaja on onneksi vastannut hienosti tukemalla whatsapin kautta käsittääkseni omalla puhelimellaan.”

”Aivan liikaa turhaa luovaa toimintaa etäkoulussa vanhempien kanssa, kuitenkin siinä koulupäivän aikana pitää myös hoitaa muutkin lapset+koti (ravitsemus yms). Ja jos tarvitsee koululta lainaan tabletin silloin pitää allekirjoittaa sopimus mikä vastuuttaa ala-aste ikäisen lapsen pitämään tabletin ehjänä ja jos se hajoaa siitä maksaa vanhemmat. Tabletti työt vähemmälle ja enemmän kirjoja !!!!”

”Yllättävää oli, ettei koulu tiedustellut/kysynyt tietokoneiden tarpeesta. Olisi ollut mukava saada myös tiewtoa aikaisemmin offise pakettiin liittyen.”

”Etäopetus alkoi viiveellä, aluksi ei kuulunut mitään viestejä ja varsinainen etäopetus alkoi heti vain matematiikan opettajalla. Lapsi luuli olevansa lomalla. Koulussa olisi pitänyt sopia yhteinen linja, miten etäopetusta annetaan, siis millä välineellä ja että pelkkien tehtävien lähettäminen ei riitä. Osa tehtävistä (taito- ja taideaineet) on hankala suorittaa kyseisen tunnin tai edes päivän aikana, esim. kotitalouden tehtävä tuli aluksi samana päivänä, kellä sattuu olemaan kotona juuri niitä tarvikkeita, kun kaupassa käydään kerran viikossa. Tilanne parani kun opettaja vaihtui, nyt on tehtävät hyvissä ajoin ja hyvät tehtävät onkin. Polkupyörän huolto yms. tehtävät vaatii vanhemman apua ja huoltotarvikkeita yms. ja niitä ei välttämättä juuri nyt löydy. Alun hankaluuksien jälkeen reaaliaineiden etäopetus näyttää sujuvan ihan hyvin. Olen myös ihmetellyt lapseni heikkoja tvt-taitoja, alakoulun puolella käytettiin todella vähän koneita. Nyt chromebook on kaikilla oppilailla, joten sen monipuolista käyttöä pitäisi myös opettaa, vaikka se ei ole varsinainen oppiaine. Lukiossa koneen käyttö pitäisi olla hyvin hallussa. Pelkkä sähköisen kirjan käyttäminen ja niiden tehtäviin vastaaminen ei juuri kummoisia tvt-taitoja vaadi. Tsemppiä kaikille tänä vaativana aikana.”

”Suurin ongelma on ollut nettiyhteyksien toimimattomuus,kun oppilas ei ole päässyt lukemaan kirjaa tai sanakokeeseen,kun yhteys ei toimi.Ja koululta oletetaan liikaa,että kaikki vanhemmat hallitsevat  laitteet ja niiden käytön hyvin.”

Toivotaan enemmän yhteydenpitoa opettajan ja luokan kanssa
”Opetuksessa tulisi enemmän huomioida lasten sosiaalinen kanssakäyminen. Lapset kaipaavat toisiaan ja tehtäviä voisi tehdä myös etänä yhdessä.”

”Tälle lapselle etäopetus on helppoa mutta kun on sosiaalisten asioiden kanssa edistyttävää niin tilanne ei sitä ainakaan edistä. Muuten koulu ja tehtävät sujuvat oikein hienosti.”

”Tällä hetkellä opetusta teamissa on n.1 h päivässä neljänä päivänä ja se on liian vähän. Meillä ei onnistu kunnollisen koulujärjestykse pitäminen ilman säännöllisiä tapaamista.”

”Toivoisin että koulupäivä suoritettaisiin kokonaisuudessaan meetsin kautta yhdessä luokkana. En toki tiedä kuinka haastavaksi tämä tulisi opettajan kannalta yms mutta jotenkin se luokan kanssa yhdessä tekeminen on todella tärkeää ja lapsi siitä nauttii. Toki liikuntahommat ja esim kuvis sellasia että niitä nyt ei pysty porukalla vetämään mutta lukuaineet kuitenkin.”

” Lapsilla on kova tarve saada äänensä kuuluviin teams tunnilla ja usein joku keskeyttää tunnin tai tunnin aluksi haluasi kertoa omia juttujaan. Voisiko opettaja pitää vaikka kerran viikossa ns.juttu tunnin jossa jokaisella olisi vähän aikaa jutella omiaan. Välitunnin tapaan saisivat viettää myös teamsin kautta aikaa yhdessä. Ehkä tunnin aluksi ei olisi niin paljon muuta "hälinää" eikä itse tunti keskeytyisi.”

”Ei voida olettaa, että vanhemmat ovat koulupäivän aikana lapsen tukena tehtävien tekemisessä ja yhteyksien ottamisessa. Esim. Erityisopettajan yhteydenottopyynnöt ovat tulleet pienellä varoitusajalla ja kirjautuminen meetiin tai muuhun sovellukseen on ollut niin hankalaa ettei voida olettaa ekaluokkalaisen siitä itse selviytyvän. Vanhemmat ovat töissä, vaikka ovatkin kotona. Tämä on unohtunut kokonaan. Kaikki läksyt/tehtävät tulevat vanhemmille, ne pitäisi antaa oppilaille etäopetuksessa ja vanhemmille vain tiedoksi. Kukaan ei kysy perään, onko kaikki tehtävät tehty. Opettajat voisivat esim. Pyytää kirjat koululle ja tarkistaa tehtävien etenemisen. Koko korona aikana on ollut 1 henkilökohtainen puhelu lapsen ja opettajan välillä. Kaksi ensimmäistä viikkoa meni kokonaan ilman kontaktia opettajalta lapsille.. jos yhteinen tapaaminen on vain 15-30 min/päivä, jää siihen aika monta tuntia aikaa tavata lapsia yksitellen tai pienemmissä ryhmissä. Mietin vaan, että mitä opettajat nyt tekevät tuon normaalista koulutyöstä ylijäävän ajan vai opetetaanko koulussa normaalistikin vain 15-30 min/päivä?”

Vanhempien saaman ohjeistuksen epäselvyys
”Meidän arkemme kannalta olisi helpompaa, jos tietäisi aiemmin kuin saman päivän aamuna, milloin on yhteydenpito kouluun etävälineiden kautta.”

”Työn ja kotikoulun yhdistäminen on todella haastavaa, kuten varmasti monella. Jos ohjeet ja viestintä tapahtuisivat kootusti, selkeästi ja yhtä kanavaa pitkin se helpottaisi. Nyt täytyy seurata vanhemman Wilma, lapsen Wilma, lapsen Wilma, lapsen sähköposti ja oppitunnilla saadut ohjeet”

”Edelleen toivoisin, että kaikkk Wilma-viestit olisi suoraan luettavissa puhelimesta. Jotkut opettajat osaavat klikata jonkun rastin, josta seuraa, että viestin sisältö on suoraan nähtävissä Wilma-viestin sähköpostissa. Kun tätä klikkausta ei tee, täytyy erikseen avata linkki salasanojen kanssa, joka on hidasta. Voisiko tähän kiinnittää erityistä huomiota Wilma-viestien kanssa.”

”Minusta Wilma-viestejä tulee liikaa. Olisi kätevämpää, että lapsella olisi esimerkiksi Airossa? virtuaalinen luokkahuone, jossa näkyisi päivän tehtävät ja kun Teams- tunti alkaa, niin kello soisi.. tms.  Nyt päivän ohjelma tulee Wilma- viestinä minulle ja tulostan tai kirjoitan sen lapselleni. Se on aikaa vievää. Toisaalta kyllä pysyn paremmin tietoisena, mitä milloinkin opetellaan. Aluksi päivän ohjelma tuli aamulla, mutta nyt se onneksi tulee jo edellisenä päivänä, niin ehdin paremmin antaa tehtävät lapselleni. Käsityöhön ja askarteluun voisi laittaa valmiit pakkaukset, jotka haettaisiin koululta koko kevättä varten.”

”Wilma viestintä on todella kuormittavaa. Toivoisin, että sitä kautta laitettaisiin ainoastaan oikeasti tärkeitä asioita. Koulupäivän tehtävien jakamiseen pitää löytyä järkevämpi tapa. Lisäksi tulee kaikenlaisia tiedotteita päivittäin: sihy, rehtori, terveydenhoitajat, jne. Ja siihen päälle tosiaan kaikkien eri opettajien viestejä ja tuntimerkintöjä. Viestejä tulee kolmesta lapsesta päivittäin niin paljon, että olen lopettanut niiden avaamisen ellei otsikossa ole jotain erityistä.”

”Kahden lapsen osalta wolma viestejä tulee n. 10 päivässä. En millään pysty niitä kaikkia lukemaan työpäivän aikana eli suosittelisin harkitsemaan viestejä tarkemmin. Hyvä ei ole sekään että joka aamu tulee päivän tehtävät. Sillä myös vähentäisi Wilma tulvaa kun etätunnit ja tehtävät olisi aina viikoksi kerrallaan tiedossa. Nyt saa joka päivä odottaa milloin on tunti.”

”Wilma on osoittanut huonot puolensa. Pitäisi saada eroteltua jotenkin "yleiset koko koulua/kaupunkia koskevat" viestit erilleen luokkaa/oppilasta koskevista viesteistä. (Kolme lasta kaikki tulee kolmesti). Tehtävä tai henkilökohtaiset viestit ja akuutit asiat häviävät massaan.”

”En ole saanut tietoa, miten tukisin lasta koulutetävissä ja mitä vanhemmalta odotetaan, vai odotetaanko mitään. Ruokajakelusta myös huonosti infoa, ketä se koskee (tuloraja tns?). En ole tilannut ruokaa vaikka se voisi ehkä olla meillekin tarkoitettu..”

”Kysymykset tehty olettamuksella, että huoltaja tietäisi jotain. Miksi ei ole vastausvaihtoehtoa "en tiedä". Minä olisn valinnut sen kohda yli 90% näistä kysymyksistä.”

Vanhemmille suunnatun viestinnän ajantasaisuus ja palaute vanhemmille
”Vähän enemmän voisi olla palautetta miten suoriutunut tehtävistä ja kokeiden arvosanat nopeammin.”

”Ehkä hieman enemmän kaipaisin opettajien viestintää siitä, miten oppiminen sujuu. Ehkä oletan tällä hetkellä, että sujuu ok, kun yhteydenottoja ei juurikaan tule vanhempiin.”

”Olisi kiva saada opettajalta jotain palautetta lapsikohtaisesti miten opiskelu, tehtävät aktiivisuus yms etäkoulussa näyttää sujuvan vs. perinteinen opetus. Muutamaa Wilmamerkintää lukuunottamatta mitään palautetta vanhemmille ei ole nuoren tekemisistä tullut.”

”Oman lapseni kohdalla homma on toiminut, koska aikuinen on tukena päivittäin tarvittaessa ja hän on ihan hyvin koulussa pärjäävä, tehtävät eivät ole hänelle vaikeaa. Tässä tulee paljon vastuuta kodeille, että tehtävät on oikeasti (ja huolellisesti) tehty. Myöskin opettajien ymmärrettävästi vaikeaa seurata tilannetta kodeissa - itse kasvatusalalla työskentelevänä tämä huolestuttaa. Opettajat ovat tehneet hienoa työtä ja opetelleet uutta myöskin tässä haastavassa tilanteessa. Suuri kiitos teille!”

”Lapsen oma opettaja on ilmeisesti lähiopetuksessa ja opetusta hoitaa sijainen. Mielestäni tämä informoitiin huonosti, sillä oma opettaja vain "katosi". Uuden opettajan nimi kyllä kerrottiin ja hän on hoitanut hommansa hyvin. Huoltajille ei kuitenkaan kerrottu, mitä omalla opettajalle tapahtui.”

Yläkoulusta erityisesti

”Yläasteella etäopetuksesta kuormittavaa tekee se, että jokainen opettaja tekee omalla vapaalla tyylillään. Yksi viestii wilmasta, yksi vaatii paikalla huutelun tunnin alkuun, ja jos ei pääse laitteiden toimimattomuuden vuoksi, ei opettaja vaivaudu selaamaan kaikkien kanavien viestejä vaan laittaa selvitettävän poissaolon samantien. Yksi vaatii tehtävien palautuksen teams toinen spostiin kolmas tablet kouluun. Yksi ohjaa classroomissa toiset jossain muualla. Ja vaikka teet viikkolukkarin edellisen viikon ohjeiden mukaan (miten toimia kunkin opettajan kanssa) vaihtaa opettaja seuraavalle viikolle tyyliä ja taas tulee negatiivista palautetta wilmaan AIHEETTOMASTI. Ehdotan, lähes vaadin, että jokainen opettaja laatii kirjalliset ohjeet tehtävien teosta palautustyylistä tunnille osallistumisesta ym. Selkeästi jokaiselle tunnille tunnin aluksi, jotta saadaan oppilaan motivaatio ja into koulunkäyntiinpalaamaan. Ja jokaisen opettajan on myös mahdollistettava tuki jokaiselle sitä tarvitsevalle/pyytävälle. Jos kerran vaaditaan, että oppilaiden pitäisi olla saatavilla joka kanavan (sposti, wilma, teams, classroom ym) kautta niin opettajienkin tulee olla saatavilla joka kanavan kautta.”

”Etäopetus on todella huono keino teinin opetusmetodiksi.”

”Ysiluokkalainen tekee todella itsenäisesti koulutyönsä. Ei ole juuri tarvinnut apua, eikä huolinut. Chromelaite ollut käytössä koko ylä-asteen. Luotan, että Wilmaan tulee merkintöjä, jos on jotain ongelmia//poissaoloja. Kokeiden jälkeen vasta näkee onko oppinut asioita yhtähyvin kuin tunneilla käydessä.”

”Opetusta ja tehtäviä voisi olla enemmänkin, mutta vaikea tosiaan sanoa, kuinka paljon peruskoulun päättyminen vaikuttaa asiaan.”

”Kielten opiskelu etänä on todella haastavaa varsinkin ääntämisen kannalta. Valinnaisen kielen (ranska) digimateriaalia ei ole.”

”Yläasteen opettajien viestintä vanhemmille ja lapselle on kirjavaa. Tehtävät, tehtävien palautus ja seuranta vaihtelee. Vanhempi ei tiedä, mitä oppilaan kanssa on sovittu, joten seuranta on mahdotonta ja punaiset tuntimerkinnät Wilmassa jää pitkälti arvoitukseksi. Koulutuntien ja kotona tapahtuvan ruokailun aikataulutus on hankalaa. Kotiruokailu riippuu työpaikan palaverien aikataulusta.”

”Luokanvalvojalta ei ole tullut ensimmäistäkään viestiä vanhemmille.”

”Tuen ja opastan omaa lastani. Lisäksi erästä toista 9-luokkalaista joka ei saa kotoa opastusta. Kolmaskin tyttö pyytää minulta apua, hän tulee työpaikalleni. Maahanmuuttajatyttö jonka kielitaito ei ole riittävä jotta ymmärtäisi kysymyksiä...”

”Surettaa, kun tärkein eli 9.lk kevät menee tähän, mutta eihän sille mitään voi. Osa oppilaista todella tarvitsee sen oikean koulun opettajineen, niin kuin meidän lapsi. Uskon tämän etäkoulun jopa altistavan numerojen laskulle etenkin teineillä.”

”Jos nuorella on ongelma yhteyden tai mikrofonin kanssa, siitä tulee heti muistutus, jonka vanhempi joutuu selvittämään. Yläkoulussa ylipäätään oletus on, että nuori on pahan teossa tai lintsaamassa jollei muuta osoiteta. Ymmärrän että tällainen yhteiskunnan perusolemukselle vieras oletus rassaa nuoria, sillä se on pistänyt etäopetuksen aikaan omaankin silmään. Työelämä ei toimi nykyään näin, mutta missä nämä nuoret sem oppivat? Eivät ainakaan yläkoulussa.

”Toisaalta yläkoulussa ei pidetä johdonmukaisesti kiinni sellaisista asioista, joissa työelämässä pitää selkeästi osata kiinni. Määräaikoja tutkielmien ja esitelmien tekemiselle jatketaan loputtomasti ilman syytä. Jopa määräajan päätyttyä jälkikäteen sanotaan että palauttakaa sitten parin viikon päästä. On siis vähän sama toimiiko ajoissa vai ei. Aivan outoa.”

 

3. Toiveita, että etäopetusta hyödynnetään jatkossakin

 

”Toivottavasti tätä hyödynnetään myöhemmin vaikka valinnaisten kielien opiskelussa tms, olisi laajempi valikoima jos opettajan ei aina tarvitse olla fyysisesti paikalla.”

”Olen kahden vuoden ajan toistuvasti pyytänyt että oppilas voisi osallistua etäyhteydellä lisärillä järjestettäville tunneille, joille ei voi fyysisesti osallistua. Aina on ollut erilaisia teknisiä esteitä. Pidän itsestään selvänä että jatkossa tämä ei ole ongelma.”

”Nuori jopa itse ehdottanut, että influenssaaikana voisi etäkoulu olla hyvä tapa muulloinkin. Iso helpotus ollut, että sai 2019syksyllä koululäppärin ja osasi jo hyvin käyttää sitä vaikka omakin tietokone on.”

”Oman lapsemme kautta olemme havainneet sen, että osittainen etäopiskelu mahdollisuus tukisi lastamme. Uskon, että moni lähiopetuksessa kuormittuvat lapsi hyötyisi suuresti mahdollisuudesta opiskella ainakin osittain etäopiskellen. Oma lapsemme on selvästi rentoutunut etäopetuksen aikana, eli koulusta syntyvä kokonaiskuorma (aikataulut, siirtymät, iso ryhmä, melusta syntyvä äänikuorma jne) on lapsellemme ainakin tällä hetkellä sellainen, että se näkyy lapsessamme jatkuvana ärtyneisyytenä ja arkisin haasteina. Nyt kun kokonaiskuorma on keventynyt ja lapsi rentoutunut myös arkemme sujuu paljon helpommin. Toivoisin että tästä tilanteesta saadut hyvät havainnot jäisivät ainakin osittain käytäntöön eli etäopiskelu mahdollisuus voisi jäädä olemaan, jos perhe ja koulu yhdessä tukevat tätä päätöstä.”

”Mielestäni nyt ollaan tultu oikealle tasolle opetuksessa. Nykyinen työympäristö tapahtuu poikkeuksetta päivittäin organisaatioissa, joissa tehdään töitä näin. Kannatan tätä järjestelyä soveltaen pysyväksi menettelyksi.”

”Tämä on ollut hyvä kokemus. Se on yhdistänyt meitä perheenä koska asumme maalla. Aikaa ei mene linja-autolla kulkemiseen ja yhdessäoloaika on lisääntynyt. Toivottavasti tätä voisi jatkossakin hyödyntää.”

”Ollut lapselleni ehdottomasti parempi opiskelumuoto johtuen todennäköisesti siitä, että lapsi voi opiskella häiriöttömässä ympäristössä. Toki minulla on ollut mahdollista auttaa lasta tarvittaessa ja olenkin yrittänyt ottaa sellaisen opettajan roolin, jossa uudet asiat käydään yhdessä läpi ja tämän jälkeen lapsi ottaa vastuun ja tekee annetut tehtävät.”

”Lapseni on selvästi hyötynyt etäopetuksesta. Olen kiinnostunut etäopetuksen mahdollisuuksista opetuksen osana myös tulevaisuudessa. Uskon, että uudenlaisilla hybridiratkaisuilla opetuksessa voitaisiin ottaa oppilaiden henkilökohtaisia tarpeita paljon paremmin huomioon kuin perinteisellä läsnäololla luokassa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan!”

”Etäopetuksen hyviä puolia ovat olleet mm. työskeltelyrauha ja häiriöttömyys. Mieleeni onkin noussut ajatus, voisivatko jotkut koululaiset hyötyä etäopetuksesta vielä silloinkin kun normaali arki ja -koulunkäynti palaavat?”

”Yläasteikäinen kasiluokkalainen osaa jo käyttää välineitä hyvin - oppinut koulussa joten tämä etätilanne ei ole uusi asia. Huomaa, että joutuu ottamaan enemmän vastuutta ja keskittymään - ei ole kaveria jonka kanssa alkaa juttelemaan kun keskittyminen herpaantuu. Hän itsekin sanoi että koulu menee hänestä nyt paremmin. Miettinyt voisiko etäkoulua olla normitilanteessakin jotenkin?”

”Jos täällä Lammillakin olisi oikeasti toimivat yhteydet niin etäkoulu voisi jatkua pitempäänkin vaikkei olisikaan Coronaa.”

KESKUSTELUA TULOKSISTA