Yhteystiedot ja yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen sähköposti: hsvyry@gmail.com

 

Puheenjohtaja 2019:

Päivi Äyhönen, Kaurialan yläkoulu
payhonen(at)gmail.com

Hallitus 2019:
 

Jenni Helenius, Hämeenlinnan Yhteiskoulu, varapuheenjohtaja
Kirsi Hultin, Nummen yhtenäiskoulu
Miina Huovinen, Kirkonkulman koulu
Merja Kaakinen, Ortelan koulu, sihteeri
Tiina Kaisto Luolajan koulu, rahastonhoitaja
Nelli Kausti, Seminaarin koulu
Tommi Lyytikäinen, Jukolan koulu
Mari Nokkonen Hakkalan koulu

Säännöt

                                                                                                                                                                                                                8.4.02

 

HÄMEENLINNAN SEUDUN VANHEMPAINYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry. Se toimii Hämeenlinnan seudun rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

- toimia Hämeenlinnan seudun vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä

- edistää seudun vanhempainyhdistysten, koulujen ja kuntien välistä yhteistyötä

- tuoda esille vanhempainyhdistysten kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Yhdistys

 

1.     Järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, koulutustilaisuuksia ja keskustelufoorumeita.

2.     Tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi.

3.     Tiedottaa vanhempainyhdistysten toiminnasta.

4.     Pitää yhteyksiä opetustoimiin ja muihin hallintokuntiin.

5.     Tekee yhteistyötä lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- Anoa julkisia avustuksia, hankkia varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä.

- Vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

4§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen vanhempainliitto ry:een. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Hämeenlinnan seudun rekisteröidyt vanhempainyhdistykset. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

 

6§ Yhdistyksestä eroaminen

Varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä. Ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa varsinaisen ja kannatusjäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä sääntöjen mukaista velvollisuuttaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä varsinaiselta jäseneltä yhdistyksen kokouksessa, jos se ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan yhdistyksen kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 

8§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksut, jotka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Liittymismaksua ei peritä.

 

9§ Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain varsinaisen vuosikokouksen maalis- huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena ja/tai sähköpostilla kullekin jäsenelle ja/tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen määräämässä Hämeenlinnassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Sähköpostilla lähetetään kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenyhdistykset ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen varsinaiset jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

 

10§ Vuosikokous

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Avataan kokous.

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.     Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenyhdistykset

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.     Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

7.     Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

8.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

12. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.

13. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11§ Pöytäkirja

Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouksista on laadittava pöytäkirja. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

12§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet ääniä antaneista. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

13§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet, jotka pyritään valitsemaan eri vanhempainyhdistyksistä, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

 

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 

15§ Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee helmikuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

 

16§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

 

17§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

 

18§ Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Hämeenlinnan seudun lasten ja nuorten hyväksi, tavalla jonka yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

 

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

19§ Muut säännöt

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
 

Linkki Hämeenlinnan seudun koulujen vanhempainyhdistysten nettisivuille

 

Vanhempainyhdistykset Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla löydät tästä linkistä.